ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

Thông tin nhà thầu
Thông tin tài khoản
(Tài khoản là dãy số của giấy phép hoạt động xây dựng và năm cấp phép)
Thông tin liên hệ
Hồ sơ đính kèm
Chú ý: Vui lòng sử dụng chứng thư số ký tài liệu tải lên hệ thống.
Để thay thế tài liệu cũ sử dụng nút "chọn tài liệu" để thay thế.
Tên văn bảnNội dung văn bảnTác động
Giấy phép hoạt động xây dựng (*)