ĐĂNG KÝ HỒ SƠ THƯƠNG NHÂN CHO Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc DM hóa chất hạn chế SX, KD trong ngành CN

Thông tin doanh nghiệp
Thông tin tài khoản doanh nghiệp
Thông tin liên hệ
Hồ sơ đính kèm
Chú ý: Vui lòng sử dụng chứng thư số ký tài liệu tải lên hệ thống.
Để thay thế tài liệu cũ sử dụng nút "chọn tài liệu" để thay thế.
Tên văn bảnNội dung văn bảnTác động
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*)