HƯỚNG DẪN DỊCH VỤ nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá.
Giới thiệu chung

Dich vụ công nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc là tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký, kê khai thông tin qua mạng, được chủ động đăng ký thời gian đến đăng ký nhập khẩu máy móc chuyên ngành thuốc tại cơ quan quản lý.

Doanh nghiệp sản xuất rượu công nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho Bộ Công Thương.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ của doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời doanh nghiệp, trường hợp từ chối phải nêu rõ lý do.

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu doanh nghiệp bổ sung.

Cách thức thực hiện:

  • Qua bưu điện.
  • Nộp trực tiếp tại Bộ Công Thương. 

Theo lịch hẹn, người đăng ký cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện  mang hồ sơ gốc bao đến Bộ Công Thương để làm thủ tục nhận giấy phép.

Quy trình tổng quát các bước đăng ký như sau:

 
1. Đăng ký trực tuyến
Chức năng này cho phép doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ nhập khẩu máy móc chuyên ngành thuốc lá trực tuyến bằng cách nhập theo đúng biểu mẫu và gửi đi. Và đợi cán bộ nghiệp vụ trong Bộ Công Thương xác thực và xử lý.
2. Gửi hồ sơ
Chức năng này cho phép người dùng gửi hồ sơ đã đăng ký lên cơ quan xử lý.
3. Trình tự thủ tục cấp phép
Cơ quan chức năng thực hiện xử lý hồ sơ theo trình tự sau:
3.1 Tiếp nhận hồ sơ
  • Văn thư Vụ Công nghiệp nhẹ tiếp nhận hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chế biến nguyên liệu thuốc lá từ các doanh nghiệp tại Văn thư Bộ và chuyển cho Lãnh đạo Vụ Công nghiệp nhẹ. Việc tiếp nhận văn bản thực hiện theo Quy trình Xử lý công văn đi và đến..
3.2 Phân công nhiệm vụ
  • Lãnh đạo Vụ Công nghiệp nhẹ phân công chuyên viên theo dõi ngành thuốc lá (sau đây gọi là chuyên viên thụ lý) chịu trách nhiệm kiểm tra, xem xét hồ sơ xin cấp giấy phép. Nội dung phân công ghi rõ trong Phiếu yêu cầu xử lý công văn.
3.4 Thẩm định hồ sơ
  •  Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 4 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp để hoàn chỉnh hồ sơ.
  • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 07 ngày làm việc, Bộ Công Thương có văn bản chấp thuận nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho doanh nghiệp, nêu rõ lý do không đồng ý.
  • Doanh nghiệp nhận văn bản chấp thuận nhập khẩu máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.
3.5 Dự thảo giấy phép
  • Chuyên viên thụ lý lập dự thảo Giấy chứng nhận trình Lãnh đạo Vụ xem xét. Sau khi xem xét hồ sơ trình, nếu nhất trí thì Lãnh đạo Vụ ký trình lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.
3.6 Ban hành và lưu hồ sơ
a) Trước khi phát hành Giấy phép cho doanh nghiệp đã có Giấy phép, Chuyên viên thụ lý có trách nhiệm thu hồi Giấy phép cũ;
b) Giấy phép được làm thành 04 bản: 01 bản gửi Sở Công Thương, 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp Giấy phép, 02 bản lưu tại Bộ Công Thương.
4. Sửa lại hồ sơ không hợp lệ
Chức năng này cho phép doanh nghiệp có thể sửa lại thông tin hồ sơ. (Chỉ sửa được đối với những hồ sơ đã đăng ký nhưng chưa gửi hoặc hồ sơ đã bị từ chối do không hợp lệ).
5. Đến nơi tiếp nhận làm thủ tục
Sau khi hồ sơ được xác nhận lịch hẹn, doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo Hồ sơ được xác nhận và chi tiết lịch hẹn xử lý. Lúc này, khi doanh nghiệp đến cần xuất trình đầy đủ hồ sơ đến đúng thời gian lịch hẹn đã được nhận.
 
Thành phần hồ sơ bao gồm.
Doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá bao gồm:

      + Văn bản đồng ý chủ trương đầu tư, dự án và các văn bản phê duyệt liên quan (nếu có)  và văn bản đề nghị Bộ Công Thương cho phép nhập khẩu

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Danh mục máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá

Lệ phí (nếu có):

Tên mẫu đơn, mẫu t khai:  Danh mục máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá (theo mẫu tại Phụ lục 80 kèm theo Thông tư số 21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 09 năm 2013).

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 ; Thông tư số  21/2013/TT-BCT ngày 25 tháng 9 năm 2013

6. Tra cứu tình trạng tiếp nhận hồ sơ
Chức năng này cho phép doanh nghiệp tra cứu hồ sơ của mình để theo dõi trạng thái hồ sơ đã được xử lý hay chưa, bằng cách đăng nhập vào hệ thống quản lý để xem thông tin.